CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số nhân sự : 200 người

Trình độ nhân sự :

  • Thạc sỹ : 02 người
  • Kỹ sư : 03 người
  • Cử nhân : 15 người
  • Cao đẳng : 08 người
  • Trung cấp : 04 người
  • Công nhân : 168 người